Please enter a search term:

Ophavsret

Indledning

Disse generelle vilkår og betingelser for ophavsret (i det følgende benævnt "vilkårene") regulerer forholdet mellem Digital Agency (i det følgende benævnt "agenturet") og brugerne af det indhold, der stilles til rådighed på agenturets virksomhedssider, herunder kunder, partnere og besøgende på hjemmesiden (i det følgende benævnt "brugerne"). Vilkårene har til formål at præcisere de involverede parters rettigheder og forpligtelser i forhold til ophavsret og relaterede intellektuelle ejendomsrettigheder.

Anvendelsesområde

Vilkårene gælder for alt indhold, der tilbydes på agenturets virksomhedssider, herunder tekster, billeder, grafik, logoer, videoer, lydmateriale, software, databaser, designelementer og andre værker, der er beskyttet af ophavsret (i det følgende benævnt "indhold"). Brugerne er forpligtet til at overholde vilkårene og til at informere sig om deres indhold.

Ophavsret

Beskyttelse af ophavsret

Indholdet på agenturets virksomhedssider er beskyttet af den gældende lov om ophavsret og de relevante internationale aftaler. Agenturet eller dets licensgivere ejer ophavsretten og alle tilknyttede rettigheder til indholdet, medmindre andet udtrykkeligt er angivet. Brug af indholdet uden forudgående skriftligt samtykke fra agenturet eller dets licensgivere er forbudt, medmindre det er tilladt i henhold til disse vilkår eller gældende lov.

Omfang af beskyttelse

Ophavsretsloven beskytter ejerne af rettighederne til indholdet mod uautoriseret brug, kopiering, distribution, tilgængeliggørelse for offentligheden, tilpasning, omdannelse eller anden udnyttelse af de beskyttede værker. Dette omfatter også beskyttelse af ideer, koncepter, design og andre immaterielle ydelser, der er indeholdt i indholdet.

Tilladt brug

Brugere må kun bruge indholdet på agenturets virksomhedssider til personlige, ikke-kommercielle formål, medmindre andet udtrykkeligt er tilladt. Du må ikke reproducere, distribuere, vise offentligt, redigere, omdanne eller på anden måde udnytte indholdet, hverken helt eller delvist, medmindre det er tilladt i henhold til gældende lovgivning eller med forudgående skriftligt samtykke fra agenturet eller dets licensgivere.

Licenser og brugsrettigheder

Tildeling af licenser

Agenturet kan give brugere begrænsede, genkaldelige, ikke-eksklusive og ikke-overdragelige licenser til at bruge indholdet i henhold til disse vilkår eller ved separat aftale. Licensens omfang og vilkår bestemmes fra sag til sag og kan bestemmes af agenturet efter eget skøn. Brugere er forpligtet til at overholde licenserne og brugsrettighederne i overensstemmelse med de respektive betingelser.

Brugsrettigheder for kunder

Inden for rammerne af agenturets kontraktlige tjenester til sine kunder kan agenturet give kunderne brugsrettigheder til det oprettede indhold. Sådanne brugsrettigheder kan være enkle eller eksklusive rettigheder og vedrøre specifikke brugshandlinger, udnyttelsestyper eller territorier. De nøjagtige betingelser for brugsrettighederne er specificeret i den respektive kontrakt eller i agenturets generelle vilkår og betingelser.

Brugsrettigheder til partnere

Agenturet kan tildele brugsrettigheder til indholdet til sine partnere inden for rammerne af partnerskaber eller samarbejder. Betingelserne for brugsrettighederne skal specificeres i de respektive aftaler eller kontrakter og kan bestemmes af agenturet efter eget skøn.

Brugernes ansvar

Lovlig brug

Brugerne er ansvarlige for lovlig brug af indholdet på agenturets virksomhedswebsteder og for overholdelse af disse vilkår og betingelser og alle gældende love og regler. De forpligter sig til at respektere agenturets og dets licensgiveres ophavsret og andre ejendomsrettigheder og til ikke at foretage sig noget, der kan føre til krænkelse af sådanne rettigheder.

Ansvar for overtrædelser

Brugere er ansvarlige for alle skader, som agenturet eller dets licensgivere pådrager sig som følge af deres overtrædelse af de forpligtelser, der er fastsat i disse vilkår og betingelser, eller som følge af deres uautoriserede brug af indholdet. De er forpligtet til at holde agenturet og dets licensgivere skadesløse for alle krav fra tredjeparter som følge af brugernes krænkelse af rettigheder.

Beskyttelse af intellektuel ejendomsret

Beskyttelse af varemærker og andre tegn

De varemærker, logoer, firmanavne og andre kendetegn, der anvendes på agenturets virksomhedssider, er beskyttet af varemærkeloven, selskabsloven og andre intellektuelle ejendomsrettigheder. Brugerne er forpligtet til at respektere disse rettigheder og til ikke at foretage sig noget, der kan føre til krænkelse af disse rettigheder.

Beskyttelse af forretningshemmeligheder og knowhow

Agenturet og dets licensgivere er i besiddelse af forretningshemmeligheder og knowhow vedrørende indholdet, de metoder og teknologier, der anvendes til oprettelse af indholdet, og agenturets forretningsstrategier. Brugere er forpligtet til at beskytte disse forretningshemmeligheder og knowhow og til ikke at foretage sig noget, der kan føre til afsløring eller uautoriseret brug af dem.

Ændringer af vilkår og betingelser

Agenturet forbeholder sig ret til at ændre disse vilkår og betingelser til enhver tid og uden forudgående varsel. Brugere er forpligtet til regelmæssigt at kontrollere de aktuelle vilkår og justere deres brug af indholdet i overensstemmelse hermed. Fortsat brug af indholdet, efter at de ændrede vilkår er trådt i kraft, anses for at være en accept af ændringerne.

Retsmidler og sanktioner

Påbud om erstatning

Agenturet eller dets licensgivere kan kræve, at brugere, der overtræder disse vilkår og betingelser eller gør uautoriseret brug af indholdet, ophører og afstår fra sådanne krænkende handlinger. Dette krav eksisterer uafhængigt af yderligere krav om skadeserstatning eller andre retsmidler.

Krav om skadeserstatning

Brugere er ansvarlige for alle skader, som agenturet eller dets licensgivere pådrager sig som følge af enhver overtrædelse af forpligtelserne i disse vilkår eller enhver uautoriseret brug af indholdet. Agenturet eller dets licensgivere kan kræve erstatning fra brugere, der dækker den faktiske skade eller tab af fortjeneste.

Kontraktlige sanktioner

Agenturet kan inden for rammerne af kontrakter eller aftaler med brugere fastsætte kontraktlige sanktioner for overtrædelse af disse vilkår og betingelser eller uautoriseret brug af indholdet. Størrelsen af konventionalboden fastsættes fra sag til sag og kan afhænge af graden af overtrædelse og den påførte skade.

Afsluttende bestemmelser

Klausul om udelukkelse

Hvis en bestemmelse i disse vilkår og betingelser er eller bliver ugyldig eller ikke kan håndhæves, skal dette ikke påvirke gyldigheden af de resterende bestemmelser. I stedet for den ugyldige eller uigennemførlige bestemmelse skal en sådan gyldig og gennemførlig bestemmelse anses for at være aftalt, som kommer så tæt som muligt på betydningen og formålet med den ugyldige eller uigennemførlige bestemmelse.

Gældende lovgivning

Disse vilkår og betingelser er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i det land, hvor agenturet har sit hjemsted, med undtagelse af dets lovvalgsregler og FN's konvention om kontrakter om internationalt salg af varer.

Sted for jurisdiktion

Eventuelle tvister, der opstår som følge af eller i forbindelse med disse vilkår eller brugen af indholdet, er underlagt den eksklusive jurisdiktion for domstolen på stedet for agenturets registrerede kontor, medmindre andet er fastsat i ufravigelig lov.

Sprog i betingelserne

Disse vilkår og betingelser er skrevet på tysk. I tilfælde af oversættelser til andre sprog har den tyske version forrang i tilfælde af uoverensstemmelser eller fortolkningsspørgsmål.