Please enter a search term:

Generelle vilkår og forretningsbetingelser - AGB

Anvendelsesområde og definitioner

 • Disse generelle vilkår og betingelser (i det følgende benævnt "GTC") gælder for alle kontrakter, tjenester og leverancer, der er indgået eller leveret mellem mprofi AG (i det følgende benævnt "Agency") og dets kunder (i det følgende benævnt "Customer"), medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.
 • Kunden anerkender gyldigheden af disse generelle forretningsbetingelser ved at bestille agenturet eller bruge agenturets tjenester. Kundens afvigende eller modstridende vilkår og betingelser anerkendes ikke, medmindre bureauet udtrykkeligt og skriftligt har accepteret deres gyldighed.
 • For udtrykket "digitalt bureau" skal udtrykket "bureau" også anvendes i det følgende. Begrebet "kunde" skal forstås som både fysiske og juridiske personer samt partnerskaber, der handler i udøvelsen af deres kommercielle eller uafhængige professionelle aktivitet.

Indgåelse af kontrakt

 • Agenturets tilbud er uforpligtende og kan ændres. En kontrakt indgås kun ved agenturets skriftlige bekræftelse af ordren eller ved levering af de aftalte tjenester.
 • Agenturet er berettiget til at anvende underleverandører til at opfylde sine kontraktlige forpligtelser. Agenturet er ansvarligt for underleverandørers adfærd på samme måde som for sin egen adfærd.

Beskrivelse og omfang af ydelser

 • Agenturet skal levere tjenesteydelser inden for digital kommunikation, såsom oprettelse og vedligeholdelse af hjemmesider, online markedsføring, administration af sociale medier, søgemaskineoptimering, grafisk design og webdesign samt udvikling af software og applikationer.
 • Det nøjagtige omfang af de tjenester, der skal leveres af bureauet, skal specificeres i den respektive kontrakt eller i ordrebekræftelsen. Ændringer eller tilføjelser til omfanget af tjenester kræver skriftlig form og samtykke fra begge parter.
 • Agenturet er berettiget til at levere de aftalte ydelser i dele, forudsat at dette er rimeligt for kunden, og at ordrens samlede succes ikke bringes i fare.

Kundens forpligtelser

 • Kunden er forpligtet til at give agenturet alle oplysninger, materialer og dokumenter, der er nødvendige for udførelsen af ordren i god tid og i en passende form.
 • Kunden er ansvarlig for nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, materialer og dokumenter, som han stiller til rådighed. Agenturet er ikke forpligtet til at kontrollere disse for nøjagtighed eller fuldstændighed.
 • Kunden skal sikre, at han har alle nødvendige rettigheder og licenser til det materiale, han har stillet til rådighed, og at agenturets brug af dette materiale inden for rammerne af kontraktens opfyldelse ikke krænker tredjemands rettigheder.
 • Kunden er forpligtet til at inspicere de tjenester, der leveres af agenturet, straks efter modtagelsen og til at give skriftlig meddelelse om eventuelle mangler uden forsinkelse. Hvis kunden ikke giver rettidig meddelelse om mangler, anses ydelserne for at være godkendt.

Vederlag og betalingsbetingelser

 • Vederlaget for agenturets ydelser fastsættes i den respektive kontrakt eller i ordrebekræftelsen. Medmindre andet er aftalt, skal vederlaget baseres på agenturets prisliste, der er gældende på tidspunktet for kontraktens indgåelse.
 • Agenturet er berettiget til at kræve rimelige forudbetalinger eller acontobetalinger. I tilfælde af længerevarende projekter eller levering af tilbagevendende tjenester kan agenturet aftale månedlig eller kvartalsvis fakturering.
 • Alle aftalte priser er eksklusive den til enhver tid gældende lovbestemte merværdiafgift.
 • Fakturaer fra agenturet forfalder til betaling uden fradrag senest 14 dage efter fakturadato, medmindre der er aftalt en anden betalingsperiode. I tilfælde af manglende betaling fra kundens side er agenturet berettiget til at kræve morarenter til den lovbestemte sats samt påmindelsesomkostninger.

Garanti og ansvar

 • Agenturet er ansvarlig for mangelfri og kontraktmæssig levering af de aftalte tjenester. I tilfælde af mangler er agenturet forpligtet til at foretage efterlevering, hvilket efter agenturets valg kan ske ved afhjælpning af manglen eller ved levering af en mangelfri ydelse.
 • Hvis den efterfølgende ydelse mislykkes, er kunden berettiget til at reducere prisen tilsvarende eller til at hæve kontrakten. Kundens krav om skadeserstatning på grund af mangler er udelukket, medmindre agenturet er ansvarlig på grund af forsæt eller grov uagtsomhed.
 • Agenturet er ikke ansvarlig for skader som følge af fejl, forsinkelser eller afbrydelser i overførslen af data, i tilfælde af funktionsfejl i teknisk udstyr, ukorrekt indhold, tab eller sletning af data eller virus, medmindre sådanne skader er forårsaget af agenturet forsætligt eller ved grov uagtsomhed.
 • Agenturets ansvar for andre skader er begrænset til forsæt og grov uagtsomhed. Ansvar for indirekte skader, følgeskader forårsaget af en defekt eller tab af fortjeneste er udelukket, for så vidt ingen ufravigelige lovbestemte ansvarsbestemmelser er i modstrid med dette.
 • Ansvarsbegrænsningerne gælder også for agenturets medhjælpere og underleverandører.
 • Garantiperioden er tolv måneder fra accept af tjenesten, medmindre en længere periode er foreskrevet ved lov.

Ophavsrettigheder og brugsrettigheder

 • Agenturet giver kunden de nødvendige brugsrettigheder til det aftalte formål med hensyn til de tjenester, der produceres inden for rammerne af udførelsen af kontrakten. Medmindre andet er aftalt, får kunden en simpel, ikke-overdragelig brugsret til de producerede tjenester.
 • Brugsretten overgår først til kunden, når det aftalte vederlag er betalt fuldt ud.
 • Bureauet forbeholder sig ret til at bruge de leverede ydelser som referenceobjekter og til at henvise til dem i forbindelse med sin egen reklame, forudsat at dette er rimeligt for kunden.

Fortrolighed og databeskyttelse

 • Kontraktparterne forpligter sig til at behandle al viden om forretningshemmeligheder og fortrolige oplysninger om den anden part, der opnås i løbet af udførelsen af kontrakten, fortroligt og ikke videregive det til tredjepart eller bruge det til egne formål, medmindre dette er nødvendigt for at opfylde formålet med kontrakten.
 • Agenturet forpligter sig til at overholde bestemmelserne i databeskyttelsesloven og til kun at behandle kundens personlige data inden for rammerne af kontraktens formål. Agenturet skal træffe alle nødvendige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte kundens personoplysninger.

Afsluttende bestemmelser

 • Ændringer af og tillæg til disse generelle forretningsbetingelser samt supplerende aftaler skal ske skriftligt. Dette gælder også for fravigelse af kravet om skriftlighed.
 • Hvis en bestemmelse i disse GTC er eller bliver ugyldig eller ikke kan håndhæves, skal dette ikke påvirke gyldigheden af de resterende bestemmelser. I stedet for den ugyldige eller uigennemførlige bestemmelse skal en sådan gyldig og gennemførlig bestemmelse anses for at være aftalt, som kommer så tæt som muligt på betydningen og formålet med den ugyldige eller uigennemførlige bestemmelse.
 • Disse GTC'er er underlagt lovgivningen i det land, hvor agenturet har sit registrerede kontor, med undtagelse af lovkonfliktregler og FN's konvention om kontrakter for internationalt salg af varer.
 • For tvister, der opstår fra eller i forbindelse med disse GTC eller brugen af agenturets tjenester, har retten på agenturets hjemsted eksklusiv jurisdiktion, for så vidt ingen obligatoriske lovbestemmelser er uanvendelige.
 • Aftalesproget er tysk. I tilfælde af oversættelser af disse GTC til andre sprog, skal den tyske version være gældende i tilfælde af uoverensstemmelser eller fortolkningsspørgsmål.
 • Europa-Kommissionen stiller en platform til rådighed for online-tvistbilæggelse (OS), som kan findes på internetadressen https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Agenturet er dog hverken forpligtet til eller villig til at deltage i en tvistbilæggelsesprocedure ved et forbrugervoldgiftsnævn.
 • Kunden er ikke berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til kontrakten til tredjemand uden agenturets samtykke.
 • Agenturet har ret til at overføre sine rettigheder og forpligtelser i henhold til kontrakten til tredjepart, forudsat at dette er rimeligt for kunden, og at ordrens samlede succes ikke bringes i fare.
 • Agenturet forbeholder sig ret til at ændre disse GTC til enhver tid og uden forudgående varsel. Brugere er forpligtet til regelmæssigt at informere sig om de aktuelle GTC'er og tilpasse deres brug af agenturets tjenester i overensstemmelse hermed. Fortsat brug af agenturets tjenester, efter at de ændrede GTC er trådt i kraft, anses for at udgøre accept af ændringerne.